Services

Advanced Service

Frigotehna is offering customers high value services With our services we will make sure you maintain optimum product performance and specialist consulting regarding all the difficulties you face, whether the equipment is ours or not!


Technical support services 24/7

We offer contracted services of various types for restoring refrigeration systems. Contracts can be made with Frigotehna whether the equipment is ours or not. We provide solutions, we provide ideas, we will bring the workshop to you…We Will Make It Work!

Напреднa служба, напреден сервис

Фриготехна нуди на клиентите услуги со висока вредност Со нашите услуги ќе се потрудиме да добиете оптимални перформанси на вашите разладни уреди и специјализирани консултации во врска со сите тешкотии со кои се соочувате, без разлика дали опремата е наша или не!

Техничка поддршка и услуги 24/7

Нудиме различни видови договори за нашите услиги за сервисирање на вашите системи за ладење. Договор може да се направи со Фриготехна без разлика дали опремата е наша или не. Ние обезбедуваме решенија, ние нудиме идеи, ние ќе ја донесеме работилницата кај вас... Ние Ќе Го Направиме Да Работи!